Get Adobe Flash player

สถติเข้าชมเว็บไซด์

ผู้ชม
9
เนื้อหา
1259

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลดงเย็น (vision)

เราจะเป็นเมืองวัฒนธรรม  และ แหล่งเรียนรู้เกษตรกรรมก้าวหน้าของจังหวัดมุกดาหาร  ภายในปี 2558

พันธกิจ (ภารกิจ) (mission)
ภารกิจหลักของเทศบาลตำบลดงเย็น

         1.ส่งเสริมพัฒนาด้านเกษตรกรรมโดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร 

         2.สร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          3.ส่งเสริม  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมเผ่าย้อให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศโดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนจัดตั้งศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมของเผ่าย้อ และจัดภูมิทัศน์ให้สะอาด  สวยงาม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

          4.เพิ่มพื้นที่ป่าโดยการปลูกป่า  ดูแลป่าต้นน้ำ  รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมและจัดทำระบบจัดการขยะมูลฝอย  คลองระบายน้ำ รวมทั้งการผังเมือง

          5.ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานให้มีความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในปี  2558

          6.รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว เช่นการวางแผนครอบครัว  อนามัยแม่และเด็ก การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

          7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  กลุ่มอาชีพ  องค์กรสวัสดิการชุมชน   สมาคม ชมรม ต่าง ๆ

          8. สนับสนุนการออกกำลังกาย  การเล่นกีฬาและนันทนาการ

          9.  พัฒนาศักยภาพและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  สตรี ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง

          10.  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

         11.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการบริหาร  เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          - เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ของเกษตรกร

          - ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร

          - พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคสาธารณูปการและปัจจัยการผลิต

          - พัฒนาองค์ความรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

          - ส่งเสริมการบวนการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          - รณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ประหยัดและเหมาะสม

          - จัดทำระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมและคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

          - บริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

          - ให้คนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน

          - ยกระดับฝีมือแรงงานและผลิภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

          - ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

          - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          - ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

          - วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

          - ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการบริหาร 

          - มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ