วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 (กุดอีบาร์) - สายบ้านโพนสวาง ตำบลดงเย็น กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) จำนวน 3 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 1 บ้านดงเย็น (หอSML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านป่งโพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible 1 เฟส ขนาด 1 แรง) ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านสามขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง