หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลดงเย็น มีดังนี้
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


    1. การจัดให้มีบ้ารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า ( มาตรา 50 (2) )
    2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ ( มาตรา 16 (4) )
    3. การสาธารณูปการ ( มาตรา 16 (5) )
    4. การควบคุมอาคาร ( มาตรา 16 (28) )
    5. การผังเมือง ( มาตรา 16 (25) )

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. การจัดให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ( มาตรา 50 (6) )
    2. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 50 (7) )
    3. การจัดการศึกษา ( มาตรา 16 (9) )
    4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ( มาตรา 16 (10) )
    5. การส่งเสริมกีฬา ( มาตรา 16 (14) )

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ( มาตรา 50 (1) )
    2. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ( มาตรา 50 (5) ) 3. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และการรักษาความ
        ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ( มาตรา 16 (30) )
    4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( มาตรา 16 (29) )

ด้านการสาธารณสุขและการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50 (4) )
    2. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั งก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( มาตรา 50 (31) )
    3. การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ( มาตรา 16 (13))
    4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ( มาตรา 16 (17) )
    5. การก้าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้าเสีย ( มาตรา 16 (8) )
    6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ( มาตรา 16 (19) )
    7. การจัดการ การบ้ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( มาตรา 16 (23) )

 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. การส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ( มาตรา 16 (6) )
    2. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน ( มาตรา 16 (7) )
    3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ( มาตรา 16 (8) )

ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. บ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ( มาตรา 50 (8) )
    2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน ( มาตรา 51 (4) )

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    1. การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ( มาตรา 16 (1) )
    2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ( มาตรา 16 (15) )
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16) )
ภารกิจทั้ง 7 ด้านที่กฎหมายให้อ้านาจหน้าที่แก่เทศบาลนั้น โดยความจำาเป็นเร่งด่วนและเทศบาลตำบลดงเย็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนั้น ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลตำบลดงเย็นเป็นเทศบาลที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2548 ซึ่งต้องการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านต่าง ๆ นอกจากนั้นก็มีภารกิจด้านสาธารณสุข การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ซึ่งต้องด้าเนินการโดยสม่ำเสมอ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลดงเย็น

ภารกิจขององค์กร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนฉบับที่  13  พ.ศ. 2552) มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
    1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
    3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ  สิ่งปฏิกูล
    4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้
    1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
    2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
    3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
    4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
    5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
    6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
    7. ให้มีการบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
    9. เทศพาณิชย์

หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน.ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
    (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
    (5) การสาธารณูปการ
    (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
    (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
    (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    (9) การจัดการศึกษา
    (10) การสังคมสงเคราะห์. และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
    (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
    (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    (14) การส่งเสริมกีฬา
    (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    (18) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
    (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์.
    (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ
    (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    (25) การผังเมือง
    (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    (28) การควบคุมอาคาร
    (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596205 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563