หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 ระเบียบ/กฏหมาย
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ย. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 75
  19 มิ.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 84
  19 มิ.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 67
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 97
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 85
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 86
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 61
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 68
  19 มิ.ย. 2563    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 61
  19 มิ.ย. 2563    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 69
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3555425 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563