หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/รายงานภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบ info.xls     ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้างโรงเรียนบ้านดงเย็น) บ้านดงเย็น หมู่ที่ 1     ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน ข้างศพด.บ้านโคกตะแบง) บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5      
 
 
 

 

 โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถึ 5ส (Big cleaning day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗...


โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกิจกรรม "รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถึ 5ส (Big cleaning day)" พร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ...

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗...

กิจกรรมส่งมอบโครงการขุดลอกหนองกุดเดื่อและกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ...

โครงการบ้านกาชาดสร้างสุข บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ...

ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ เทศบาลตำบลดงเย็น ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง...

 

 
 
23 พ.ย. 2566 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พ.ค. 2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุก...
10 พ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื...
28 เม.ย. 2566 เทศบาลตำบลดงเย็น สร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒธรรม ให้เจ้าหน้าที่...
20 มี.ค. 2566 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม
22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาห...
8 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่...
10 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่...
10 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่...
10 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ ท่อ คสล.(แก้ไขน้ำท่วมขังภายในหมู่...
10 มิ.ย. 2567 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำหนองขามเลียนสาธารณประโยชน์ บ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
 
กิจการสภาเทศบาลดงเย็น
 
งานกิจการสภา
สมาชิกสภา
หนังสือส่งสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศ/คำสั่งสภา
ประมวลภาพกิจกรรมสภา

 

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3596225 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563