หน้าหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเตือนภัย
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : www.dongyenmd.go.th
 
 
  ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท่วมขังกลางคุ้มหนองมันปลา) บ้านคำบง หมู่ที่ 9     ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเย็น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566     ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566      
 
 
 

 

 ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ เทศบาลตำบลดงเย็น ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง...

“นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร”...

งานป้องกันและบรรสาธารณภัย ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย...


ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ เทศบาลตำบลดงเย็น ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง...

“นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร”...

งานป้องกันและบรรสาธารณภัย ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย...

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเย็น ออกให้ความรู้เกี่ยว...

วันจันทร์ ที่๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเย็น ได้ปรับปรุงยกระดับด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) โดยติดป้ายขับขี่ไม่เกิน 30 ก...

วัน พฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นาย อุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดงเย็น เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหล...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเย็น...

 

 
 
23 พ.ย. 2566 ประกาศเรื่อง ขายพัสดุเก่า ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 พ.ค. 2566 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุก...
10 พ.ค. 2566 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื...
28 เม.ย. 2566 เทศบาลตำบลดงเย็น สร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒธรรม ให้เจ้าหน้าที่...
20 มี.ค. 2566 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม
22 ก.พ. 2566 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาห...
8 พ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฎิบัติด้า...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเ...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ธ.ค. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (แก้ไขน้ำท...
20 พ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านภูทอง ม.13 - วัด...
20 พ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 - พ...
20 พ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน ม.2 - เ...
20 พ.ย. 2566 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนลูกรังสายบ้านภูทอง ม.13 - ฮอม...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
งบการเงิน
ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
การบริการชำระภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเตือนภัย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
 
กิจการสภาเทศบาลดงเย็น
 
งานกิจการสภา
สมาชิกสภา
หนังสือส่งสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศ/คำสั่งสภา
ประมวลภาพกิจกรรมสภา

 

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 3533844 คน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563